GDPR - kamerový systém

PROSTOR JE MONITOROVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM !

Provozovatel: společnost Uphill sport s.r.o.

se sídlem Chodská 584, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 19293003

 

Informační povinnost vůči osobám zaznamenávaným Kamerovým systémem

 

 • Informační povinnost

 

V souladu s čl. 14 na nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“) tímto společnost Uphill sport s.r.o., se sídlem Chodská 584, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, IČO: 19293003 (dále jen jako „Společnost“) poskytuje všem subjektům (zaměstnancům i třetím osobám) následující informace: 

 

 • Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:

 

Správcem osobních údajů je Společnost. Odpovědná (kontaktní) osoba: Johana Macková, e-mail: uphill.trutnov@gmail.com.

Společnost nemá povinnost jmenovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

 • Účely zpracování a právní základ zpracování: 

 

 1. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva) Společnosti před jeho poškozením či odcizením, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.
 2. zajištění kontroly vybraných prostor s cílem přispět k ochraně majetku (vlastnického práva), života a zdraví zaměstnanců Společnosti, zpracování získaných osobních údajů za účelem oznámení případných trestných činů příslušnému orgánu a předání mu zajištěného důkazního materiálu.

Právním základem zpracování je právní titul uvedený v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy oprávněný zájem správce osobních údajů. Oprávněný zájem spočívá v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a ostatních osob pohybujících se v prostorech Společnosti a v zajištění ochrany vlastnického práva Společnosti. Oprávněný zájem byl Společností detailně posouzen z hlediska naplnění podmínek pro jeho uplatnění. 

 

 • Kategorie dotčených subjektů údajů: 

 

 • Zaměstnanci Společnosti
 • Zákazníci (návštěvníci) prodejny provozované Společností
 1. Příjemci osobních údajů

Orgány činné v trestním řízení, pokud budou splněny zákonné podmínky pro předání zpracovaných osobních údajů tomuto orgánu. 

 1. Doba zpracování osobních údajů:

30 dnů ode dne pořízení záznamu; výjimkou jsou případy, kdy došlo k incidentu zaznamenaného Kamerovým systémem – v takovém případě bude záznam ponechán po dobu nezbytnou k vyšetření zjištěného incidentu. 

 

 • Zdroj osobních údajů:

 

Kamerový systém Společnosti. 

 1. Práva fyzických osob:
 1. Právo na přístup k osobním údajům

Fyzická osoba má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na její žádost Společnost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu (nicméně s ohledem na velmi krátkou dobu uchování záznamů nebude možné této žádosti vyhovět, pokud již Společnost záznam vymazala).

 1. Právo na opravu osobních údajů

Při zpracování kamerových záznamů není právo na opravu použitelné, neboť předmětem řešeného zpracování osobních údajů je jen pořízení kamerového záznamu fyzické osoby. 

 1. Právo na výmaz osobních údajů

Fyzická osoba má právo na výmaz kamerového záznamu zachycující její podobiznu, který by Společnost zpracovávala neoprávněně.  

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Fyzická osoba má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 GDPR (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).

 1. Právo podat námitku

Fyzická osoba má právo podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu (což je případ kamerového záznamu). 

 1. Právo na podání stížnosti

Fyzická osoba má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na Společnost, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, adresa: sídlo Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu. 

 

 • Způsob uplatnění práv

 

Pro uplatnění svých práv kontaktujte Odpovědnou osobu na straně Společnosti: Johana Macková.

Společnost je povinna bezplatně informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud by Společnost nevyhověla žádosti, bude žadatel informován bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění.  

V některých případech vymezených legislativou není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

 1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo
 2. odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud Společnost obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.